Co to jest „Polityka Cookies”

Polityka cookies

 

Niniej­sza poli­tyka doty­czy pli­ków cookie i odnosi się do naszego ser­wisu inter­ne­to­wego. Korzy­sta­jąc z ser­wisu http://dssr.org wyra­żasz zgodę na zapi­sy­wa­nie i odczy­ty­wa­nie wymie­nio­nych poni­żej pli­ków cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tek­stowe zapi­sy­wane przez ser­wis inter­ne­towy na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­nika (kom­pu­ter, urzą­dze­nie prze­no­śne) za pośred­nic­twem prze­glą­darki. Pliki te są odczy­ty­wane lub mody­fi­ko­wane pod­czas kolej­nych wizyt i mogą zawie­rać pod­sta­wowe infor­ma­cje o użyt­kow­niku, jego indy­wi­du­al­nych usta­wie­niach wyglądu czy też dzia­ła­nia ser­wisu lub jakie­kol­wiek inne dane przy­datne twór­com do stwo­rze­nia lep­szego serwisu.

Zarzą­dza­nie pli­kami cookie

Każda prze­glą­darka w więk­szym lub mniej­szym stop­niu (np. na urzą­dze­niach prze­no­śnych) ofe­ruje moż­li­wość prze­glą­da­nia, usu­wa­nia oraz ogra­ni­cza­nia i kon­tro­lo­wa­nia przyj­mo­wa­nia pli­ków cookie. Zapo­znaj się z tre­ścią pomocy lub usta­wie­niami prywatności/bezpieczeństwa w prze­glą­darce z któ­rej korzy­stasz.
Usu­nię­cie aktu­al­nych pli­ków cookie może spo­wo­do­wać potrzebę ponow­nego wyko­na­nia pew­nych czyn­no­ści w ser­wi­sie, a zablo­ko­wa­nie przyj­mo­wa­nia nie­któ­rych pli­ków może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie z pew­nych funk­cji serwisu.

Instruk­cja dla naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, w jaki spo­sób zmie­nić usta­wie­nia prze­cho­wy­wa­nia pli­ków cookies:

Google Chrome

Domyślne usta­wie­nia prze­glą­darki Google Chrome zezwa­lają na prze­cho­wy­wa­nie cookies. Aby zmie­nić usta­wie­nia należy:

 • klik­nąć w menu „Usta­wie­nia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”,
 • klik­nąć w „Pokaż usta­wie­nia zaawan­so­wane” na dole strony,
 • wybrać opcję „Usta­wie­nia tre­ści” w opcjach „Prywatność”,
 • wybrać żądane ustawienia,
 • aby wpro­wa­dzić spe­cjalne usta­wie­nia dla danego ser­wisu należy klik­nąć w „Zarzą­dzaj wyjąt­kami” i wybrać wła­sne usta­wie­nia dla witryn,
 • aby zatwier­dzić zmiany należy klik­nąć w przy­cisk „Gotowe”.

Micro­soft Inter­net Explorer

Domyślne usta­wie­nia prze­glą­darki Micro­soft Inter­net Explo­rer zezwa­lają na prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies, ale blo­kują pliki, które mogą pocho­dzić z ser­wi­sów nie­sto­su­ją­cych poli­tyki pry­wat­no­ści. Aby zmie­nić usta­wie­nia należy:

 • klik­nąć w menu „Narzę­dzia” i wybrać „Opcje Internetowe”,
 • wybrać zakładkę „Prywatność”,
 • za pomocą suwaka okre­ślić żądany poziom usta­wień (naj­wyż­szy blo­kuje cookies cał­ko­wi­cie, naj­niż­szy zezwala na prze­cho­wy­wa­nie wszyst­kich cookies),

lub

 • klik­nąć przy­cisk „Zaawan­so­wane” i samo­dziel­nie wybrać żądane ustawienia,
 • aby wpro­wa­dzić spe­cjalne usta­wie­nia dla danego ser­wisu należy klik­nąć w „Witryny” i — wybrać wła­sne usta­wie­nia dla witryn,
 • zatwier­dzić zmiany za pomocą przy­ci­sku „OK”.

Mozilla Fire­fox

Domyślne usta­wie­nia prze­glą­darki Mozilla Fire­fox zezwa­lają na prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies. Aby zmie­nić usta­wie­nia należy:

 • klik­nąć w menu „Narzę­dzia” (w innych wer­sjach: klik­nąć przy­cisk „Fire­fox”) i wybrać „Opcje”,
 • następ­nie wybrać zakładkę „Pry­wat­ność” i zazna­czyć żądane ustawienia,
 • aby wpro­wa­dzić spe­cjalne usta­wie­nia dla danego ser­wisu należy klik­nąć w „Wyjątki” i wybrać wła­sne usta­wie­nia dla witryn,
 • zatwier­dzić zmiany za pomocą przy­ci­sku „OK”.

Opera

Domyślne usta­wie­nia prze­glą­darki Opera zezwa­lają na prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies. Aby zmie­nić usta­wie­nia należy:

 • klik­nąć w „Pre­fe­ren­cje”, wybrać opcję „Zaawan­so­wane”, a następ­nie „Ciasteczka”,
 • zazna­czyć żądane ustawienia,
 • aby wpro­wa­dzić spe­cjalne usta­wie­nia dla danego ser­wisu należy wejść na wybraną stronę inter­ne­tową, klik­nąć na niej pra­wym przy­ci­skiem myszy, wybrać pole­ce­nie „Pre­fe­ren­cje dla witryn” i przejść do karty „Cia­steczka” a następ­nie wpro­wa­dzić pożą­dane ustawienia,
 • zatwier­dzić zmiany za pomocą przy­ci­sku „OK”.

Safari

Domyślne usta­wie­nia prze­glą­darki Safari zezwa­lają na prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies. Aby zmie­nić usta­wie­nia należy:

 • w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”,
 • klik­nąć ikonę „Prywatność”,
 • zazna­czyć żądane ustawienia,
 • aby wpro­wa­dzić spe­cjalne usta­wie­nia dla danego ser­wisu należy klik­nąć w „Szcze­góły” i wybrać wła­sne usta­wie­nia dla witryn.

Pliki cookies w pro­gra­mie Adobe Flash Player

Opro­gra­mo­wa­nie Adobe Flash Player uży­wane jest w celu umoż­li­wie­nia Użyt­kow­ni­kowi dostępu do mul­ti­me­dial­nych danych (pod­ca­sty mp3, filmy wideo, inne dane), prze­ka­zów stru­mie­nio­wych (trans­mi­sje „na żywo”), pro­gra­mów takich, jak np. gry inter­ne­towe (w które można grać w prze­glą­darce inter­ne­to­wej), a także do dostar­cze­nia Użyt­kow­ni­kowi reklamy. Opro­gra­mo­wa­nie Adobe Flash Player rów­nież używa pli­ków cookies. Dostęp do nich moż­liwy jest dzięki mecha­ni­zmowi na stro­nie inter­ne­to­wej Adobe.

Pliki cookies w prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych urzą­dzeń mobilnych

Opis usta­wień dostępny jest na stro­nach inter­ne­to­wych pro­du­cen­tów naj­po­pu­lar­niej­szych sys­te­mów mobilnych:

W ramach sys­te­mów mobil­nych dostęp­nych jest wiele róż­nych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies można uzy­skać w usta­wie­niach w menu uży­wa­nej przeglądarki.

Permalink do tego artykułu: http://dssr.org/portal/2080-2/