Regulamin korzystania ze Strzelnicy Klubu DSSR

Będzin dn. 24.06.2013 r.FotoPZi1

REGULAMIN 

KORZYSTANIA ZE STRZELNICY  SPORTOWEJ  

NALEŻĄCEJ DO ŚLĄSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO DSSR LOK

Regulamin można pobrać w formacie PDF — > REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

Gospodarzem strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Będzinie ul. Róży Luksemburg (Park Rozkówka) jest Śląski Klub Strzelecki DSSR.

 ZADANIA REALIZOWANE NA STRZELNICY :

 1. Pielęgnacja tradycji strzelectwa sportowego.
 2. Nauka strzelania oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 3. Podnoszenie kultury strzeleckiej, oraz współzawodnictwa sportowego (zawody, spotkania strzeleckie, sparingi).
 4. Sprawdzanie i testowanie wiatrówek oraz łuków sportowych.
 5. Organizowanie spotkań integracyjnych, integracyjno-strzeleckich oraz pikników strzeleckich mających na celu wymianę doświadczeń pomiędzy miłośnikami strzelectwa, zacieśnianie kontaktów pomiędzy klubami strzeleckimi z innych miejscowości  oraz szeroko pojętą reklamę sportów strzeleckich.  

 PRZEPISY OGÓLNE

 1.  Wszystkie osoby korzystające ze Strzelnicy mają obowiązek zapoznać się i przyjąć do stosowania niniejszy Regulamin.
 2. Ze Strzelnicy mogą korzystać:
  1. członkowie Klubu DSSR,
  2. osoby pełnoletnie nie należące do Klubu DSSR mają wstęp i mogą korzystać ze Strzelnicy tylko i wyłącznie w obecności i pod ścisłym nadzorem członka Klubu DSSR. Osoby pełnoletnie nie należące do klubu DSSR muszą posiadać przy sobie ważny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz wpisać się do książki korzystających z obiektu, potwierdzają tym samym swoją obecność na strzelnicy oraz fakt, że przyjęły do wiadomości regulamin korzystania ze strzelnicy.
  3. osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Strzelnicy pod ścisłym nadzorem członka Klubu DSSR i za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
  4. zorganizowane grupy strzelających z własnym prowadzącym strzelanie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zarządu Klubu DSSR i tylko w obecności członka DSSR. Prowadzący strzelanie zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi DSSR imiennej listy strzelających. Lista winna zawierać dane : imię i nazwisko, adres zamieszkania, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy.
 3. Korzystanie ze Strzelnicy jest bezpłatne.
 4. Na Strzelnicy można strzelać z:
  1. wiatrówek (karabinków, pistoletów lub rewolwerów pneumatycznych) o energii  wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 17 J. 
  2. łuków sportowych
 5. Strzelnica przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia:
  1. strzelania sportowego,
  2. strzelań szkoleniowych,
  3. strzelania rekreacyjnego,
  4. treningów strzeleckich,
  5. testowania wiatrówek i łuków sportowych.
 6. Zorganizowane strzelania mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Zarządu DSSR pod nadzorem wyznaczonej osoby – prowadzącego strzelanie.
 7.  Prowadzący strzelanie :
  1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  2. wydaje komendy lub sygnał rozpoczęcia, przerwania lub zakończenia strzelania,
  3. wyznacza strzelającym stanowiska strzeleckie a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu.
 8. Na strzelnicy zabrania się:
  1. osobom towarzyszącym – wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z pozostawionymi tam wiatrówkami lub łukami sportowymi bez pozwolenia prowadzącego strzelanie,
  2. używania wiatrówek lub łuków sportowych innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody ich użytkownika lub prowadzącego strzelanie.
 9. Wiatrówki na strzelnicy przenosi się rozładowane, zabezpieczone i schowane w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do ich przenoszenia. Wiatrówkę wyjmuje się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 10. Wszelkie czynności związane z obsługą wiatrówki muszą być wykonywane rozważnie i zawsze z lufą  skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz lub przedmiotów będących celem na strzelnicy;
  1. strzelanie rozpoczyna się na komendę MOŻNA STRZELAĆ komendę  tą może wydać tylko i wyłącznie prowadzący strzelanie
  2. strzelanie należy natychmiast przerwać po komendzie: PRZERWIJ STRZELANIE, lub ewentualnie sygnału dźwiękowego w postaci pojedynczego gwizdka, przerwać strzelenie może prowadzący strzelanie lub każda inna osoba przebywająca na strzelnicy (np. w przypadku zauważenia zagrożenia wobec innych użytkowników strzelnicy, pojawienia się na osi strzelania ludzi, zwierząt lub ptaków),  
  3. wznowienie strzelania następuje po komendzie ustnej MOŻNA STRZELAĆ, bądź po sygnale dźwiękowym dwóch gwizdków wydanej przez prowadzącego strzelanie.
  4. zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
  5. po zakończeniu strzelania wiatrówki rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącego strzelanie oraz zabezpiecza.
 11. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do przedmiotów innych niż tarcze lub cele strzelnicze oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.
 12. Zabrania się strzelania do celi:
  1. ustawionych poza linią strzelecką strzelnicy,
  2. ustawionych powyżej kulochwytu,
  3. mogących powodować rykoszety,
  4. śrutem wybuchowym,
  5. mogących po trafieniu w nie wywołać niebezpieczne odpryski dla strzelającego lub innych uczestników strzelania (np. do celów szklanych, pod ciśnieniem itp.)
  6. będącymi żywymi istotami (zwierząt, ptaków płazów itd.)
 13. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 14. Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 15. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 16. Zabronione jest korzystanie ze Strzelnicy przez osoby przypadkowe i grupy, które nie uzyskały zgody Gospodarza Strzelnicy oraz przebywania kogokolwiek na strzelnicy w czasie, kiedy obiekt jest zamknięty.
 17. Na terenie Strzelnicy obowiązuje zakaz:
  1. wstępu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
  2. strzelania z wiatrówek oraz łuków pod wpływem alkoholu.
  3. zaśmiecania terenu strzelnicy lub pozostawiania przedmiotów nie należących do wyposażenia strzelnicy,
  4. niszczenia drzew i krzewów rosnących na terenie strzelnicy,
  5. wycinania drzew i krzewów,
  6. wypalania trawy oraz palenia śmieci,
  7. rozpalania ogniska poza miejscem do tego wyznaczonym
 18. Korzystający ze Strzelnicy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 19. Wszelkie dostrzeżone na Strzelnicy usterki techniczne w tym: uszkodzenie ogrodzenia lub furtki wejściowej, wiaty strzeleckiej oraz innych nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu strzelanie lub też zgłosić mailowo na konto klub@dssr.org
 20. Za szkody materialne powstałe podczas strzelania oraz za uszkodzenie lub zniszczenia mienia albo urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Strzelnicy, odpowiedzialność materialną ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice/opiekunowie prawni.
 21. Za szkody materialne wynikłe podczas strzelania oraz za uszkodzenie lub zniszczenie mienia obiektu wynikające z nieprawidłowego jego użytkowania, odpowiedzialny za zaistniałe szkody zobowiązany jest zapłacić za nie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia szkody lub w innym terminie wyznaczonym przez Zarząd Klubu DSSR
 22. Osoby które zakończyły strzelanie są zobowiązane do uprzątnięcia wszystkich swoich pozostałości po strzelaniu (np. usunięcia zużytych tarcz z osi strzeleckiej, pozbieranie tarczownic, uprzątniecie przedmiotów które były celem strzeleckim).
 23. Ostatnia osoba upuszczająca teren Strzelnicy jest odpowiedzialna za zamknięcie furtki wejściowej na strzelnicę.
 24. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.

 

Zarząd Śląskiego Klubu Strzeleckiego

DSSR LOK 

Permalink do tego artykułu: http://dssr.org/portal/regulamin-korzystania-ze-strzelnicy-klubu-dssr/